OBJEKTET E REFERENCËS

ГОЛДЕН АРТ ОБЈЕКТ (GA07)


ТЕРМОБЛОК NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: (GA07) Станбена зграда „Голден Арт“ ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2017 година КРАЈ НА ГРАДБА: 2018 година ЛОКАЦИЈА: АЕРОДРОМ, СКОПЈЕ ТИП НА ОБЈЕКТ: СТАНБЕН ПРОИВОДИ: ТЕРМОБЛОК 20cm, ПРЕГРАДЕН ВЛОК 12cm ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE IGM STRAZILOVO