OBJEKTET E REFERENCËS

МАСОН ИНЖЕНЕРИНГ, ОБЈЕКТ ТАВТАЛИЧЕ(1)


ТЕРМОБЛОК NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: СТАНБЕНА ЗГРАДА
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2017 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2018 година
ЛОКАЦИЈА: TAВТАЛИЏЕ, СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: СТАНБЕН
ПРОИЗВОДИ: ТЕРМОБЛОК 20cm, ПРЕГРАДЕН БЛОК 12cm 10cm
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE IGM STRAZILOVO