OBJEKTET E REFERENCËS

YTONG Блокови


YTONG БЛОКОВИ
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2011 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2013 година
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИВОДИ: YTONG БЛОКОВИ 200X600X250mm, YTONG ТЕНКОСЛОЕН МАЛТЕР ЗА БЛОКОВИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ: XELLA YTONG