OBJEKTET E REFERENCËS

GUTTA PRAL Битуменски Брановидни кровни плочи


GUTTA PRAL БИТУМЕНСКИ БРАНОВИДНИ КРОВНИ ПЛОЧИ
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2011 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2013 година
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИВОДИ: GUTTA PRAL БИТУМЕНСКИ БРАНОВИДНИ КРОВНИ ПЛОЧИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ: GUTTA