Reference object

КЛИМАБЛОК 20 cm


КЛИМАБЛОК 20 cm
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: СТАНБЕНА ЗГРАДА
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2011 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2013 година
ТИП НА ОБЈЕКТ: СТАНБЕН
ПРОИВОДИ: КЛИМАБЛОК 20cm, ПРЕГРАДЕН ВЛОК 12cm
ПРОИЗВОДИТЕЛ: ZORKA OPEKA