Референтни објекти

KNAUF INSULATION Камена минерална волна KNAUF FKDS


KNAUF FKD-S КОНТАКТНА ФАСАДА
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: СТАНБЕНА ЗГРАДА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: КАМЕНА МИНЕРАЛНА ВОЛНА FKD-S (Изолациона плоча за изолација на фасада)
ПРОИЗВОДИТЕЛ: KNAUF INSULATION
Вградување на компактна плоча од камена минерална волна KNAUF FKDS. Производот е наменет за Топлинска, Ѕвучна (акустична) како и противпожарната заштита за надворешните ѕидови на ETICS систем. Овој систем FCD-S одбор даде висока паропропуснот.Плочите може да се користат во системот за текнослојна и дебелослојна фасада. Завршниот слој на фасадата мора да биде паропропусен (да дише). Овој систем може да се користи и за изолација на ѕидови меѓу загреани и незагреани простории и за изолација на хоризонтални елемнти на конструкција пример изолација на мегуспратни конструкции над незагреани простории.