OBJEKTET E REFERENCËS

Капитол Инженеринг објект Карпош


ТЕРМОБЛОК NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: Станбена зграда на ул. Орце Николов бб, во населбата КАРПОШ
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2015 година
ЛОКАЦИЈА: КАРПОШ, СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: СТАНБЕН
ПРОИЗВОДИ: ТЕРМОБЛОК 20cm, ПРЕГРАДЕН БЛОК 10cm 12cm
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE IGM STRAZILOVO