OBJEKTET E REFERENCËS

МАДАЛ БАЛ КАРПОШ


ТЕРМОБЛОК NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ : СТАНБЕНА ЗГРАДА
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2013 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2013 година
ЛОКАЦИЈА: КАРПОШ 1, СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: СТАНБЕН
ПРОИЗВОДИ: ТЕРМОБЛОК 20cm, ПРЕГРАДЕН БЛОК 12cm 10cm
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE IGM STRAZILOVO