Референтни објекти

Административен објект „ЕЛЕМ“


ТЕРМОБЛОК NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: АДМИНИСТРАТИВЕН ОБЈЕКТ НА ЕЛЕМ
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2014 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2015 година
ТИП НА ОБЈЕКТ: ЈАВЕН
ПРОИВОДИ: ТЕРМОБЛОK 25cm, ПРЕГРАДЕН БЛОК 12 cm
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE IGM STRAZILOVO