Референтни објекти

Државен Институт за совет за Радиодифузија


ПОЛНА ЦИГЛА
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ДРЖАВЕН СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2014 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2015 година
ТИП НА ОБЈЕКТ: ЈАВЕН
ПРОИВОДИ: ПОЛНА ЦИГЛА
ПРОИЗВОДИТЕЛ: CIGLANA SRDJAN NIKOLIC